13438856_1787225054858859_1569844835319653420_n

O PP de Ames insta o tripartito a que se adhiera ao Doing Business”

As actuais bonificacións que contemplan as ordenanzas municipais de Ames reguladoras do IBI, IAE e ICIO, polo establecemento de empresas xeradoras de emprego no noso Concello, resultan claramente insatisfactorias, tanto polo importe das mesmas como polas condicións para poder solicitalas, e supoñen un gran lastre para o desenvolvemento social e económico de Ames. Os datos oficiais corroboran esta afirmación: durante o exercicio 2016 non houbo ningunha solicitude de bonificación ao amparo do artigo 10.1 da ordenanza reguladora do IAE (Imposto sobre actividades Económicas), que recolle bonificacións do 15% ao 52% para as empresas que incrementen o persoal de traballadores.

Tampouco houbo ningunha solicitude de bonificación ao amparo do articulo 8.1d) da ordenanza reguladora do ICIO (Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras), que recollen unha bonificación do 30% para as obras declaradas de utilidade municipal por fomento de emprego. Tan só houbo solicitudes de bonificación, por importe de 14.253,04€, ao amparo do articulo 15.3 da ordenanza reguladora do IBI (Imposto sobre Bens Inmobles).
É por tanto necesario incentivar a creación e o establecemento de novas empresas no noso municipio; e para iso cóntase cunha ferramenta tan apropiada como é o protocolo de actuación asinado, o pasado 10 de outubro de 2017, entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias. Referímonos á iniciativa denominada “ Doing Business”, cuxo obxectivo é o de fomentar a consolidación e implantación de novas empresas creadoras de emprego.

Concorren razóns de interese publico neste asunto, polo que resulta necesaria a toma de medidas e incentivos fiscais que favorezan tanto a fixación de empresas xa instaladas como a implantación de novas empresas. O Protocolo de actuación establece un marco de colaboración entre a administración autonómica e as diferentes administracións locais, polo que a Xunta outorga aos concellos adheridos preferencia nas convocatorias de axudas autonómicas, beneficiándose o concello de tódalas medidas que a Xunta pon en marcha para apoiar o tecido empresarial; é dicir, aquelas medidas destinadas a impulsar a industria, o emprego ou o emprendemento.

A cambio, o Concello de Ames deberá de adoptar unha serie de medidas como son o modificar as ordenanzas fiscais do IBI, IAE e ICIO, establecendo bonificacións potestativas de ata o 95% da cota integra para aqueles supostos de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aqueloutros que consistan nunha ampliación dunhas instalacións xa existentes, a condición de que impliquen a creación de emprego.

Así mesmo, outros dos compromisos para adoptar son non esixir a taxa por licenza de obra e apertura en todolos proxectos empresariais vinculados aos obxectivos da Industria 4.0 ou da RIS3; e, en consonancia coa axilidade administrativa que se persegue, a concesión das licenzas de obra nun prazo máximo de 30 días naturais desde que se dispón da documentación completa e de todos os informes sectoriais preceptivos.

Para terminar, é preciso que as medidas de carácter fiscal adoptadas mantéñanse polo menos tres exercicios orzamentarios, polo que deben terse presente á hora de elaborar os correspondentes presupostos.

Con este obxectivo, o Grupo Municipal Popular solicitou ao Tripartito que Ames incorpórese á iniciativa “ Doing Business” durante o presente exercicio, para o que deberá proceder á modificación das correspondentes ordenanzas para adaptalas aos beneficios fiscais así como a recoller nos orzamentos as modificacións oportunas antes de que se aproben definitivamente os Orzamentos 2018.

Deja una Respuesta