13438856_1787225054858859_1569844835319653420_n

O PP pide a suspensión dos expedientes da plusvalía que poidan ser inconstitucionales

Como era de esperar, a sentenza do Tribunal Constitucional para Álava y Guipúzcoa, sobre a inconstitucionalidade do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (Imposto de Plusvalía), estendeuse á totalidade do territorio nacional mediante sentenza do Tribunal Constitucional de maio de 2017. En principio, a inconstitucionalidade do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (a plusvalía municipal) afectaba inicialmente cando na transmisión do ben non se xerou un incremento real do patrimonio do contribuínte; pero a inconstitucionalidade non só expúxose sobre os supostos nos que non existe incremento de valor. Tamén se expuxo sobre os supostos de que o incremento, aínda existindo, fose inferior ao que resulte de aplicar as normas para a determinación da base impoñible do imposto, como resultado dun erro xeneralizado no calculo realizado polos municipios, o que invalida tamén a súa aplicación mesmo cando a venda péchase con plusvalía. En ambos os supostos vulnérase o principio de capacidade económica.

 

O erro do sistema consiste en que, segundo o artigo 107 da Lei Reguladora das Facendas Locais, a base impoñible do imposto debe determinarse a partir do valor do ben e cunha porcentaxe de incremento, fixado na Ordenanza Municipal, para estimar a apreciación rexistrada durante os anos que o tivo o último propietario; con todo, o Concello limítase a multiplicar esta variable polo ultimo valor catastral dispoñible, o que dá un calculo sobre o incremento do valor que terá o ben no futuro, pero non a estimación do que se revalorizou durante o tempo que o tivo o propietario; por tanto, se un veciño comprou hai 10 anos (no 2008) unha vivenda e véndea neste ano, o cálculo da plusvalía, que se realiza co valor catastral que ten no 2018, dá unha estimación da súa evolución nos próximos 10 anos; pero non unha avaliación da súa variación nos últimos 10 anos.

 

Estando así a cuestión, en febreiro do 2017 o Grupo Municipal Popular de Ames solicitou unha avaliación sobre as consecuencias da sentenza do Constitucional; e o 8 de maio do 2018 pediu que se tomasen medidas para cumprir cos ditados do Tribunal Constitucional. Con todo, a pesar de todo o acaecido, o Tripartito de Ames, para non facer nada, escóndese tanto tras a Deputación Provincial, ente en quen ten delegada a xestión do devandito imposto, como tras o Goberno, que é quen ten a competencia de reformar o imposto; cando a realidade é que o Goberno Local tamén pode adoptar medidas como é a suspensión cautelar, mediante Decreto de Alcaldía, da tramitación de todos os expedientes que poidan estar afectados de inconstitucionalidade.

 

Ante a falta de toma de medidas por parte do Tripartito en relación a esta cuestión, o pasado 28 de marzo de 2018, o Grupo Municipal Popular solicitou información sobre o número de solicitudes de devolución de plusvalía presentadas en Ames: En total presentáronse 20 solicitudes de devolución. Desas 20 solicitudes, 12 foron desestimadas en base a que as liquidacións ás que se referían xa eran firmes. As 8 solicitudes restantes están pendentes de resolución a espera de que se acometa a adaptación normativa a que se fai referencia a sentenza do Tribunal Constitucional.

 

Con este pretexto, o Tripartito de Ames mantén esta situación inxusta e mira para outro lado mentres a recadación por Plusvalía incrementouse no pasado exercicio 2017 nun 14,79% sobre o orzado. O Tripartito de Ames continua virando as plusvalías para cadrar os orzamentos.

 

Ante esta situación inxusta, o Grupo Municipal Popular de Ames considera que é preciso actuar antes de que o faga o Goberno, e así evitar prexuízos aos veciños. Trátase de adoptar medidas cautelares e transitorias que pode tomalas perfectamente o Goberno Local, e iso teñen que sabelo os veciños de Ames.

Deja una Respuesta